Asbestattest aanvragen

STUDIO

Asbestattest vanaf € 400,00 BTW incl.

OFFERTE

APPARTEMENT

Asbestattest vanaf € 430,00 BTW incl.

OFFERTE

WONING

Asbestattest vanaf € 510,00 BTW incl.

OFFERTE

SCHOOL

Asbestattest op maat

OFFERTE

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

Asbestattest op maat

OFFERTE

BOERDERIJ

Asbestattest op maat

OFFERTE

KMO

Asbestattest op maat

OFFERTE

WINKELPAND

Asbestattest op maat

OFFERTE

APPARTEMENTSGEBOUW

Asbestattest op maat

OFFERTE

STAL

Asbestattest op maat

OFFERTE

BEDRIJFSGEBOUW

Asbestattest op maat

OFFERTE

Veelgestelde vragen over de verplichte asbestkeuring (asbestinventarisatie) in Vlaanderen


Vooraf: de officiële naam voor een asbestkeuring is een 'asbestinventarisatie'. Andere termen zoals een asbestinspectie of asbestonderzoek worden soms ook nog gebruikt. Een asbestattest is een veelgebruikte, kortere benaming voor een 'asbestinventarisattest'.


Wat is een asbest attest?

Een asbest attest is in principe een asbestinventaris. Met ander woorden een opsomming van alle asbesthoudende materialen in een woning of een gebouw. De Vlaamse overheid wil weten hoeveel asbest er in totaal nog in de Vlaamse gebouwen aanwezig is. Een asbest attest is dus nooit positief of negatief. Er wordt wel eens gedacht dat er geen asbest mag aanwezig zijn om een goed attest te hebben. Dat is niet juist. Een attest is niet goed of slecht. Het is een opsomming. De officiële benaming is trouwens ‘asbestinventarisattest’. Vele asbesttoepassingen houden weinig of geen gevaar in. Er zijn wel toepassingen van asbest die rechtstreeks ongezond zijn. Door de opmaak van een asbestattest -of beter een asbestinventaris- weet je ook onmiddellijk of er ongezonde situaties zijn in het gebouw. De asbestdeskundige die de inventaris opmaakt geeft ook onafhankelijk advies over het asbest in een gebouw.


Voorbeeld van een asbest attest?


Asbest attest voorbeeld


Wie kan een asbestattest aanvragen?

U als eigenaar van het pand of gebouw of diegene die u een volmacht heeft gegeven (immomakelaar, notaris of syndicus/gebouwbeheerder).


Kan ik vrijwillig om bijkomend onderzoek vragen om meer te weten te komen dan wat in het asbestattest staat?

Ja, dat kan zeker en is in sommige gevallen aan te raden omdat een asbestattest enkel die informatie bevat die de wetgever als een verplicht onderdeel oplegt aan de ADI. Om tot een geldig asbestattest te komen, volstaat het dat de asbestdeskundige een visuele, niet-destructieve inspectie uitvoert. Wilt u een grondiger destructief onderzoek en op eigen vraag bijkomende staalnames en analyses, dan kan dat altijd. Let wel, de kostprijs zal dan hoger uitvallen.


Heb ik eigenlijk wel een asbestattest nodig?

Eerst moet u bepalen of een asbestattest voor uw pand wel verplicht is. Asbestinzicht.be heeft een eenvoudige test ontwikkeld waardoor u snel kan beslissen of er één attest of meerdere attesten verplicht is.

Doe onze A-test


Vanaf wanneer is een OVAM asbest attest (asbestkeuring) verplicht ?

De wetgeving stelt dat er in Vlaanderen vanaf 22/11/2022 een asbestattest moet zijn bij overdracht van een woning of gebouw onder levenden. Dat betekent meteen dat er bij een erfenis geen asbestattest moet worden opgesteld. Het attest moet opgemaakt zijn vóór het tekenen van de compromis bij een verkoop. Het is niet toegestaan het attest later toe te voegen, zoals bijvoorbeeld wel eens veronderstelt wordt: bij het verlijden van de akte.

Het EPC attest is alleen nodig bij overdracht van volle eigendom.

Als een woning of gebouw in een vennootschap is ondergebracht is er alleen een asbestattest nodig als de woning of het gebouw zelf wordt verkocht. Bij een overdracht van aandelen blijft de vennootschap eigenaar van het gebouw en is er geen overdracht van het gebouw zelf. Alleen de vennootschap verandert dan van eigenaar.

Tegen 01 januari 2034 zal iedere woning in Vlaanderen een asbestinventarisatieattest moeten hebben. Ook als de woning niet verkocht wordt moet er een attest opgemaakt zijn. Dit attest komt mee op de digitale woningpas.

Het is de OVAM, de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij die de asbestattesten bijhoudt en controleert.


Hoe verloopt een staalname van het pleisterwerk in een woning?

Een staalname van het pleisterwerk in de woning is verplicht. Voor het asbest attest wordt een staal genomen van muren en van plafonds. Dit zijn zogenaamde mengstalen van muren en mengstalen van plafonds. Deze stalen worden zo genomen dat er achteraf niets meer van de staalname te zien is.

Pleisterwerk met asbestvezels komt meestal voor in natte ruimtes of ruimtes met stookketels. Dit betekent dat in badkamers, wasplaatsen en ruimtes met verwarmingsketels wel eens asbestpleister voorkomt.

Asbest in pleisterwerk is niet met het blote oog te zien. Een analyse van het mengstaal door een labo geeft dan zekerheid of er asbest in het pleisterwerk zit of niet.

De staalname gebeurt zonder het pleisterwerk te beschadigen. Door even een stopcontact los te maken, kan er een staal genomen worden waarvan je achteraf niets meer merkt.


Staalname asbestkeuring pleisterwerken


Hoe verloopt een asbestkeuring?

opsomming_stap U roept onze deskundige hulp in.

opsomming_stap Na de boeking van de afspraak en de betaling van de voorschotfactuur, nemen wij persoonlijk telefonisch contact op met u.

opsomming_stap Wij gaan ter plaatse en vullen het opdrachtformulier in. Wij zijn 'gast' in uw woning.

opsomming_stap Wij maken een rondgang en nemen een staal of meerdere stalen zonder iets te beschadigen. We informeren u ook uitgebreid.

opsomming_stap Een door de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) goedgekeurd labo analyseert de stalen.

opsomming_stap Wij stellen het asbestattest op en voegen het toe aan de databank van OVAM.

opsomming_stap Wij maken de definitieve factuur op en bezorgen deze aan u. Indien van toepassing, dient enkel het saldo nog betaald te worden.

opsomming_stap Wij bezorgen u het asbestattest  met een woordje uitleg.

opsomming_stap OVAM voegt het attest toe aan de Woningpas.


Is een OVAM asbestattest verplicht bij verhuur?

Bij de verhuur van een woning is het niet nodig een asbestattest te laten opmaken. Het is wel zo dat de verhuurder het asbestattest aan de huurder moet bezorgen als er al een attest bestaat. Zo weet de huurder welke asbesttoepassingen in de woning voorkomen.


Is een asbestattest verplicht bij schenking?

Bij een schenking van een woning of een gebouw is de opmaak van een asbestattest verplicht. Het maakt daarbij geen verschil of de schenking handelt over de volle eigendom of niet. Ook bij schenking van alleen het vruchtgebruik of alleen de naakte eigendom is een attest verplicht.

Een EPC-attest is alleen verplicht bij de overdracht van volle eigendom.


Hoe lang is een asbestattest geldig?

De geldigheid van een asbestinventarisatieattest bedraagt standaard 10 jaar.

Het attest komt te vervallen als er een nieuw attest wordt opgesteld voor hetzelfde gebouw. Het jongste attest is dan geldig.

Bij het voorkomen van asbesttoepassingen met een hoge kans op vezelvrijgave is de geldigheid van het attest maar 5 jaar. Dit is dikwijls het geval bij niet-hechtgebonden asbest. Bijna altijd is het ook een zeer gevaarlijke situatie voor de gezondheid.

Als sommige delen van het gebouw of de woning niet toegankelijk zijn voor de asbestdeskundige kan het attest ook een verkorte geldigheid van 5 jaar krijgen.


Hoe ziet een asbestattest er uit?

Een asbestattest wordt opgesteld met de databank van OVAM. Het resultaat is een PDF-document. Dit PDF-document kan je via mail versturen naar bijvoorbeeld de notaris of de immomakelaar. Dit gaat snel en spaart papier. Het document kan ook kosteloos op papier worden afgeleverd.

Een asbestattest geeft een lijst van de asbestmaterialen in het gebouw. Voor elk van die materialen wordt op de grondplannen en foto’s aangeduid waar deze voorkomen en wat daarvan de eventuele risico’s zijn. De asbestdeskundige geeft voor elk materiaal aan hoe elk materiaal het best verwijderd kan worden.

Daarnaast staan er in het attest ook algemene suggesties en toelichtingen hoe om te gaan met asbest in een woning.

Er staat reeds een voorbeeld van een voorpagina van een asbestattest op de website.


Zal een asbestattest invloed hebben op de waarde van mijn pand?

In de meeste huizen die gebouwd zijn tussen 1950 en 1990 zit er wel een asbesttoepassing. Na 1990 is er een belangrijke afname van asbestgebruik.

Niet alle asbesttoepassingen zijn even gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid. Tabletten zoals Masal en platen zoals Glasal geven spontaan geen asbestvezels vrij. Het is pas bij het breken of beschadigen dat er vezelvrijgave is. Ook bij boren en verzagen komen er asbestvezels vrij. Verwijderen van deze materialen is meestal makkelijk en met de juiste beschermingsmiddelen vrij eenvoudig uit te voeren.

Andere asbesttoepassingen uit bijvoorbeeld niet-hechtgebonden asbest geven wel spontaan vezels vrij. Dit is niet veilig en ongezond. Leidingisolatie met gips en spuitasbest zijn hiervan goede voorbeelden. Verwijdering van deze materialen kan best duur uitvallen en mag je niet zelf doen. Enkel een gespecialiseerde firma mag dit uitvoeren via een hermetische zone.

Of de verkoopprijs van een pand onder druk staat door een asbesttoepassing is niet éénduidig te zeggen. Ook de situatie op de vastgoedmarkt op dat moment samen met de ligging en de staat van het pand zal mede de waarde bepalen.


Hoe lang duurt een asbestinventarisatie?

Het hele proces van een asbestinventarisatie neemt meestal 6 of 7 werkdagen in beslag. De duur van het plaatsbezoek van de asbestdeskundige aan het pand is wat afhankelijk van de grootte van het pand én van het aantal noodzakelijke staalnames. Als er geen plannen beschikbaar zijn moeten er ook nog ter plaatse grondplannen opgemaakt worden.

Voor studio’s en appartementen duurt een plaatsbezoek ongeveer 1,5 uur. Voor woningen is 2 á 3 uur gebruikelijk. Voor grotere projecten zoals boerderijen en bedrijfsgebouwen is een halve of hele werkdag niet uitzonderlijk.


Wat als je een huis met asbest koopt?

De meeste mensen die een huis kopen gebouwd vóór 2001 zullen één of meerdere asbesttoepassingen kunnen terugvinden. Dit hoeft geen probleem te zijn. In het asbestinventarisatieattest is terug te vinden welke toepassing er is en waar deze asbest zich bevindt.

Belangrijker nog is de commentaar van de asbestdeskundige over de risico’s voor de gezondheid van de bewoners. In het attest geeft de deskundige informatie over de risico’s en de eventuele verwijderingsmethode. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een toepassing de integriteit van het gebouw aantast en niet kan verwijderd worden. Bij een grote verbouwing is het dan wenselijk het asbest te verwijderen.

Het is ook mogelijk dat er zich een gevaarlijke situatie voordoet door bijvoorbeeld niet- hechtgebonden asbest. Deze is zeer ongezond en dan kan het wenselijk zijn om deze te verwijderen vooraleer de woning te bewonen.

Wat is het doel van het OVAM asbestattest?

Het doel van de Vlaamse overheid is tweevoudig. Enerzijds dient het asbestattest om al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart te brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Het asbestattest is dus de aanzet tot een asbestveilig Vlaanderen. Dit betekent niet dat men streeft naar een asbestvrij Vlaanderen maar wel asbestveilig. De Vlaamse overheid heeft het verplicht gemaakt om asbestinventarissen op te maken bij de verkoop van woningen en gebouwen. Via deze inventarissen krijgt men op termijn een idee van hoeveel asbest er in totaal nog verwerkt zit in Vlaanderen.

Men wil komen tot een asbestveilig Vlaanderen. Daarvoor moeten niet alle asbesttoepassingen verwijderd worden. Alles verwijderen is overigens technisch en economisch (financieel) niet haalbaar. Er zjjn vele toepassingen ondergronds en dus niet bereikbaar. Denk maar aan asbestcement leidingen.

Voor woningen wil men tot een situatie komen waar de aanwezigheid van asbesttoepassingen geen risico’s meer vormen bij normaal gebruik. Door de hoeveelheid asbest te weten kan men ook inschatten hoeveel ruimte voor het asbestafval moet worden voorzien. Immers, asbest kan niet vernietigd worden. Het brandt niet, rot niet en is bestand tegen chemicaliën. Asbestafval wordt meestal in een veilige bodem opgeslagen.

Anderzijds dient het ook om kopers van oudere woningen correct te informeren en een gezonde keuze te maken. Door een asbestattest kan je gezondheidsrisico’s door asbest vermijden (bv. door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het uitvoeren van een grondige renovatie.

Is het verplicht om asbest te verwijderen?

Op dit moment hebben particulieren en bedrijven geen wettelijke verplichting om asbest te verwijderen. Openbare gebouwen en openbare dienstverleningen hebben wel een verplichting om tegen 2034 en 2040 bepaalde asbesttoepassingen te verwijderen van de gebouwen die ze gebruiken.

Je zou wel kunnen stellen dat men het aan zichzelf bijna verplicht is om sommige asbesttoepassingen te verwijderen. Er zijn namelijk asbesthoudende materialen die heel makkelijk vezels vrijgeven en zodoende een heel slechte situatie voor de gezondheid zijn.


Wie kan een asbestattest afleveren?

Een asbestattest, of beter een asbestinventarisatieattest kan afgeleverd worden door een gecertificeerde asbestdeskundige. Kortweg noemt men dit een ADI: een asbestdeskundige inventarisatie.

Hij of zij heeft kennis van toegepaste asbestmaterialen in gebouwen en over de wetgeving daaromtrent. Hij of zij heeft over de asbestmaterie en de wetgeving een examen afgelegd bij OVAM, de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij. OVAM-reglementering geldt in het grondgebied van Vlaanderen. De ADI heeft dus alleen bevoegdheid in Vlaanderen en levert alleen asbestattesten af in gemeenten en steden gelegen in Vlaanderen.

Om de kwaliteit van de attesten te waarborgen wordt de ADI gecontroleerd door een certificeringsinstelling. Deze instelling doet op regelmatige basis controles van de attesten en gaat eventueel mee op plaatsbezoek met de ADI om de kwaliteit van de attesten te waarborgen.

De term asbestkeuring wordt soms wel eens gebruikt. Het is echter geen keuring maar een inventarisatie. De asbestdeskundige maakt een inventaris op van alle asbesttoepassingen in de woning of het gebouw. OVAM wil weten hoeveel asbest er op dit moment nog in de Vlaamse gebouwen aanwezig is. Men schat deze hoeveelheid op 2,3 miljoen ton.

Alleen ADI’s kunnen een asbestinventarisatieattest afleveren bij overdracht van een woning of een gebouw. In het kader van de welzijnswet is er nog een ander soort asbestinventarisatie maar deze geldt alleen voor werkgevers. Werkgevers hebben de verplichting om de asbesttoepassingen in hun bedrijfsgebouwen te inventariseren. Het is de bedoeling dat werknemers zo weinig mogelijk met asbest in contact komen.

Deze inventarissen moeten niet door een ADI opgesteld worden. Iedereen met kennis van zaken mag dit doen maar het kan wel door een ADI. Er wordt dan een asbestinventaris afgeleverd en geen asbestinventarisatieattest.


Hoeveel asbestdeskundigen zijn er momenteel erkend in Vlaanderen?

Volgens de laatste cijfers van OVAM zijn er na exact 1 jaar sinds de invoering van de verplichting (vanaf 23 november 2022 tot 23 november 2023) 1650 gecertificeerde asbestdeskundigen die asbestattesten kunnen opmaken. Op 9 juni 2023 gelastte de OVAM een tijdelijke stop voor de opleiding en aanstelling van nieuwe gecertificeerde asbestdeskundigen. Volgens de OVAM ontbreekt bij de erkende certificatie-instellingen momenteel de capaciteit om voor de reeds aangesloten deskundigen taken als bijscholing en controle te vervullen.

Er werden 4090 controles uitgevoerd op de asbestattesten, dus 2,6% van de attesten werd effectief gecontroleerd.


Hoeveel asbestattesten zijn er momenteel al afgeleverd in Vlaanderen?

Tot en met 23 november 2023 zijn er al 153 300 asbestattesten gefinaliseerd (bron: OVAM persbericht 23/11/2023).


Welke richtlijnen moet een Asbestdeskundige inventarisatie (ADI) volgen?

Een asbestdeskundige moet de richtlijnen in het 'Inspectieprotocol Asbestinventarisatie' uitgegeven door OVAM volgen. Er bestaat ook een leidraad bij dit Inspectieprotocol wat moet dienen als hulpmiddel voor de asbestdeskundige..


Een asbestattest wordt toevoegevoegd aan de Woningpas, wat wil dat precies zeggen?

De woningpas is een databank van de Vlaamse overheid waarin gegevens van woningen worden bewaard. Deze gegevens zijn ook te raadplegen door de eigenaars. De woningpas houdt alle gegevens digitaal bij in plaats van op papier. Alle info zit op die manier centraal bij elkaar.

Een asbestattest is via de woningpas dus steeds altijd beschikbaar en opnieuw opvraagbaar. Enkel de eigenaar of een gevolmachtigde kan deze gegevens zien of opvragen. De woningpas is te raadplegen via ‘mijn burgerprofiel’.


Wat als je geen asbestattest hebt, terwijl het wel verplicht is?

Een asbestkeuring, of beter gezegd een asbestinventarisattest, is vandaag de dag alleen noodzakelijk bij de overdracht van een gebouw of woning.

Bij de het ondertekenen van de verkoopcompromis moet er een asbestattest opgemaakt zijn. Na de ondertekening van de compromis een asbestattest opstellen is wettelijk niet toegelaten. Het is verboden een compromis te ondertekenen zonder opgesteld asbestattest. Ook niet als er specifiek in de compromis zou vermeld worden dat deze later wordt opgesteld. Bij gebouwen opgericht vanaf 2001 is er nooit een asbestattest noodzakelijk. Deze gebouwen worden geacht asbestvrij te zijn.

Bij verhuur is een asbestattest niet verplicht. Er is enkel een verplichting om het attest aan de huurder te tonen als er een attest bestaat van het gebouw.


Wie betaalt het asbestattest?

In principe is het de verkoper of huidige eigenaar die het asbestattest laat opmaken. Daaruit vloeit voort dat de huidige eigenaar of verkoper ook de opmaak van het attest zal betalen.

Dit is echter geen wettelijke verplichting. Ook een eventuele koper mag het attest betalen maar dan alleen als de koper en verkoper dit zo op vrijwillige basis overeenkomen. Ook derde partijen zoals vastgoedkantoren of vastgoedexperen kunnen de opmaak van een attest betalen en eventueel later de kosten doorrekenen aan hun klant.


Hoe lang moet je wachten op een asbestattest?

In een normale situatie mag je verwachten dat de procedure om een volledig asbestattest op te stellen een 6-tal werkdagen in beslag neemt.

Het attest wordt digitaal afgeleverd in PDF-formaat of op papier.

De opmaak van een asbestattest gebeurt in een aantal stappen.

In eerste instantie wordt er samen met de eigenaar gekeken naar beschikbare plannen, bouwvergunningen en facturen betreffende de woning/gebouw. Hierin kan informatie staan die de aanwending van asbest aantoont. Het omgekeerde is ook waar: deze documenten kunnen aantonen dat sommige toepassingen geen asbest bevatten. Hierna kan het fysieke onderzoek van de asbestdeskundige aanvangen.

De asbestdeskundige zal een rondgang maken en stalen nemen van asbestverdachte materialen. Bij het ontbreken van plannen worden er ook opmetingen gedaan om grondplannen te kunnen tekenen die noodzakelijk zijn voor het attest.

De genomen stalen worden aan een gespecialiseerd labo bezorgd om te bepalen of er asbest aanwezig is. De asbestdeskundige kan ondertussen het attest reeds voorlopig aanmaken in de databank van OVAM. Als dan de analyse resultaten door het labo vrijgegeven worden kan het attest afgewerkt worden en aan de klant bezorgd worden.

In sommige gevallen is het wenselijk dat een attest sneller wordt afgeleverd. Dat is dan een spoedprocedure ('spoedkeuring'). Daarbij wordt aan het labo gevraagd om een uitzondering te maken en de stalen prioritair te behandelen. Het labo rekent hier een extra vergoeding voor.

Het attest wordt digitaal afgeleverd in PDF-formaat of op papier.


Hoe lang is een asbest rapport geldig?

De geldigheid van een asbestinventarisatieattest bedraagt standaard 10 jaar.

Het attest komt te vervallen als er een nieuw attest wordt opgesteld voor hetzelfde gebouw. Het jongste attest is dan geldig.

Bij het voorkomen van asbesttoepassingen met een hoge kans op vezelvrijgave is de geldigheid van het attest maar 5 jaar. Dit is dikwijls het geval bij niet-hechtgebonden asbest. Bijna altijd is het ook een zeer gevaarlijke situatie voor de gezondheid.

Als sommige delen van het gebouw of de woning niet toegankelijk zijn voor de asbestdeskundige kan het attest ook een verkorte geldigheid van 5 jaar krijgen.


Is een asbestattest verplicht in Wallonie?

Het asbestattest is momenteel een Vlaamse materie. In Brussel of Wallonië zijn er momenteel geen verplichtingen om attesten op te stellen bij de verkoop van gebouwen.

Het verbod om asbest te gebruiken is wel voor heel België van kracht sinds 2001.

Er bestaat wel zoiets als een asbestinventaris voor werkgevers. Dit is een wetgeving die voor heel het land geldt. Daarbij moet een lijst gemaakt worden met asbesttoepassingen in de bedrijfsgebouwen ter bescherming van de werknemers. Deze inventaris heeft niets te maken met een asbestattest bij verkoop van gebouwen.


Tegen welk jaar moet asbest verwijderd zijn in Vlaanderen?

Op dit moment moet een particulier geen asbest verwijderen. Er is geen verplichting om aanwezige asbesttoepassingen te verwijderen.

Voor openbare diensten en publieke constructies zijn er al wel mijlpalen vastgelegd. In 2034 moeten niet-hechtgebonden asbest, asbestdaken en asbestgevelmaterialen verwijderd zijn. Tegen 2040 moeten deze gebouwen tot een niveau ‘asbestveilig’ gebracht worden.

De overheid streeft naar een Vlaanderen dat in 2040 ‘asbestveilig’ is. Het valt logischerwijze te verwachten dat er in de toekomst extra maatregelen zullen worden genomen om dit doel te bereiken.


Wat als er geen fysiek exemplaar aanwezig is van het asbestattest?

Dit hoeft in principe geen probleem te zijn. Het is belangrijker dat het attest is opgemaakt. Het attest moet opgemaakt zijn bij het ondertekenen van de verkoopcompromis. Dit om de koper voldoende te informeren.

Er is geen mogelijkheid om in de verkoopcompromis een clausule op te nemen om het attest later alsnog te bezorgen. De notaris of de immomakelaar mag geen compromis laten tekenen zonder een opgemaakt asbestinventarisatieattest. Alleen als het gebouw later is gebouwd dan het jaar 2000 is deze regel niet van toepassing. Ook volledig gerenoveerde woningen van voor 2001 vallen onder de regel die bepaalt dat een attest moet worden opgemaakt.

Het attest wordt door OVAM via de persoon van de asbestdeskundige afgeleverd in digitale versie in PDF-formaat. Dit kan bijna overal afgedrukt worden op papier.


Hoeveel stalen moeten er worden genomen bij een asbestkeuring?

Bij een asbestkeuring zijn een aantal stalen verplicht te nemen door de deskundige. Dit betreft pleisterwerk van muren en plafond, leidingisolatie in gips, roofing, zwarte lijmlagen, spuitasbest en Pical platen. Niet elke woning bevat al deze toepassingen. In dat geval zijn er dus ook geen staalnamen. Ook bij woningen die geen pleister tegen de plafonds hebben is er uiteraard geen staalname aan een plafond.

Het kan ook zijn dat er roofing op het dak ligt maar dat je deze zou beschadigen door een staal te nemen. Dat kan en mag vanzelfsprekend niet. Dit zou lekken kunnen veroorzaken. Er zal dan ook geen staalname van de roofing gebeuren.

Het aantal staalnamen is voornamelijk afhankelijk van het aantal asbesttoepassingen in het gebouw. Een staalname kan ook vermeden worden door de kennis en expertise van de deskundige die de materialen kent. Door de kennis van het bouwjaar en de staat van het materiaal kan dikwijls met zekerheid vastgesteld worden of het asbesthoudend is.


Hoeveel huizen hebben nog asbest?

De meeste huizen gebouwd vóór 1990 hebben één of andere asbesttoepassing. Begin jaren ’90 is het asbestgebruik fel afgenomen maar niet volledig gestopt. Voorzichtigheid is dus geboden.

Het aantal huizen dat nog een attest moet krijgen ligt rond de 2,5 miljoen. Niet alle huizen hebben asbest maar in woningen gebouwd tussen 1950 en 1990 is er zo goed als altijd een asbesttoepassing aanwezig. Op basis van een analyse van OVAM blijken 65% van de onderzochte woningen effectief asbest te bevatten (bron: OVAM persbericht 23/11/2023).

Is asbest een verborgen gebrek?

Om te kunnen spreken van een verborgen gebrek moet het goed ongeschikt zijn voor het gebruik waartoe het bestemd is, dan wel dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

In de praktijk is er zowel rechtspraak die de aanwezigheid van asbest als verborgen gebrek aanvaard maar ook rechtspraak die stelt dat gezien de leeftijd van het gebouw er kon verwacht worden dat er asbest aanwezig was.

Door de komst van het asbestattest is de vraag of de koper geïnformeerd was over een ‘verborgen gebrek’ inzake asbest achterhaald. Alleen desinformatie of een informatiedeficit in het asbestinventarisatieattest kan hier nog voor discussie zorgen.

Kan ik mijn huis verkopen met asbest?

Er is geen enkele belemmering om een huis met asbesttoepassingen in te verkopen. Vele toepassingen van asbest zijn veilig als ze niet beschadigd of gemanipuleerd worden. Er zijn wel asbesttoepassingen die een reëel gevaar vormen voor de gezondheid maar dat staat een verkoop niet in de weg.

Welke jaren werd er asbest gebruikt in gebouwen?

Het gebruik van asbest in gebouwen is gestopt eind 2000. Vanaf 2001 was het verboden in België nog asbest te gebruiken voor woningen. De aanmaak van de asbestproducten was reeds verboden vanaf 1998 maar in een overgangsperiode tot 2000 mochten de voorradige bouwmaterialen nog gebruikt worden.

Asbesttoepassingen zijn zeer populair geweest vanaf de tweede wereldoorlog tot eind jaren 80. Daarna zie je een sterke afname in het gebruik asbestmaterialen.

Ook in woningen van voor 1945 zie je wel eens asbesttoepassingen. Bijna altijd gaat dit over zaken die niet sinds de oorspronkelijke bouw aanwezig zijn maar achteraf zijn bijgeplaatst tijdens verbouwingen en aanpassingen.

Worden er gaten geboord bij het nemen van stalen?

Er worden geen gaten geboord bij het nemen van stalen. Een standaard asbestinventarisatie wordt niet-destructief uitgevoerd. Dit wil zeggen dat er geen zichtbare beschadigingen worden aangebracht in of aan de woning.

In sommige situaties kan het wel. Als de woning zal worden afgebroken is het soms interessant om toch beschadigingen aan te brengen om diepliggende asbesttoepassingen te kunnen uitsluiten.

Wat is de uiterste datum tegen wanneer je een asbestattest moet hebben?

Tegen 2034 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Wordt er een drone gebruikt bij een asbestkeuring?

Bij het uitvoeren van een plaatsbezoek aan een woning of een gebouw is een asbestdeskundige gehouden het inspectieprotocol van OVAM na te leven. Dit houdt onder andere in dat de deskundige niet op een ladder moet gaan staan of op daken moet gaan klimmen om zaken te inspecteren die zich op grotere hoogte bevinden. Dit zorgt soms voor situaties waarbij er twijfel is over het al of niet aanwezig zijn van een asbesttoepassing. Een drone is dan een handig hulpmiddel. Met behulp van een drone uitgerust met een camera, kan je makkelijk zonder gevaar plaatsen op grotere hoogte inspecteren en kan je bovendien ook foto’s nemen om toe te voegen in het attest. Een verrekijker zou je ook kunnen gebruiken, maar daarmee kan je geen foto’s maken.

Het gebruik van een drone verhoogt de kostprijs van een attest niet. De inspectie van het gebouw zal in sommige gevallen makkelijker, sneller en gedetailleerder uitgevoerd kunnen worden.

Laatste update: 07 april 2024 - 16h46

Veelgestelde vragen over asbest en hoe je het kan herkennen

Welke platen bevatten asbest?

Er zijn verschillende soorten asbestplaten. Golfplaten zijn de meest gekende toepassing.

Glasal is een toepassing die veel in keukens werd gebruikt. Kenmerkend hiervoor was de aluminium rand rondom de keukendeuren. In raamopeningen werd dikwijls ten dele glas geplaatst en ten dele, meestal onderaan, een Glasal plaat. Deze bestonden in vele kleuren en hadden een kleurrijk effect. Sommige platen hadden een isolatielaag en dan spreken we van Fasal. Asbestplaten geven een hard geluid als je er met een schroevendraaier op tikt.

Lambrizering in asbestplaten is ook een veelgebruikte toepassing. Dikwijls met figuurtjes en versieringen in de plaat zelf. Door er op te tikken hoor je of dit een harde plaat is of eventueel toch een houten plaat.

Pical platen zijn dan weer zachte platen die een brandvertragend effect hebben. Dit is niet- hechtgebonden asbest en heeft verhoogde kans op vezelvrijgave. Dikwijls werden Pical platen aan de onderzijde van de trap aangebracht.

In badkamers werden de muren soms bekleed met asbestcementplaten. Deze hadden dan een mooie kleur of een opdruk in imitatietegels. Deze platen geven een hard geluid als je er op tikt.

Menuiserite platen werden als onderdak gebruikt. Deze zijn vrij dun en breken makkelijk.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel soorten asbestplaten er zijn. Er zijn immers duizenden asbesttoepassingen gemaakt. De grootste risico’s vormen de platen die gemaakt zijn van niet- hechtgebonden asbest die als brandvertrager dienden. De harde platen zijn meestal vrij dun.


Hoe herken je asbest in pleisterwerk?

Asbestvezels in pleisterwerk zijn bijna niet te herkennen.

Het toevoegen van asbestvezels gebeurde vroeger op specifieke plaatsen. Op plaatsen waar het vochtig was of warmtebronnen aanwezig waren werd het pleisterwerk soms verstevigd met asbestvezels. Hierbij zijn ruimtes met stookketels, wasruimtes, badkamers of volle buitenmuren altijd verdacht. De pleister werd beter bestand gemaakt tegen vocht en warmte.

Veel van deze asbestpleister komt voor in de Brusselse regio. Met het blote oog zijn de individuele asbestvezels niet waar te nemen. Daarvoor zijn ze te klein. Als er bundels van asbestvezels voorkomen in het pleisterwerk is het mogelijk dat je deze kan waarnemen en herkennen. Maar deze bundels zie je zeker niet bij onbeschadigd pleisterwerk. Om zeker te zijn is een staalname met laboanalyse noodzakelijk.

Het spreekt voor zich dat het beschadigen van de pleisterlaag moet worden vermeden. Boren of slijpen in de pleister zal asbestvezels vrijmaken die het gebouw vervuilen. Dit ten nadele van de gezondheid.


Hoe kun je zien of er asbest in golfplaten zit?

Het is met het blote oog niet vast te stellen of er asbest in je golfplaten zit. Aan een aantal zaken kan je het wel afleiden.

Golfplaten zonder asbest zijn pas gefabriceerd vanaf 1988. Dus als je dak ouder is dan 1988 heb je zeker met asbesthoudende golfplaten te maken.

De golfplaten hebben meestal aan de onderkant een codering die is aangebracht. Daarin staat soms het merk (Eternit, Komo,..) maar dit zegt niks over asbesthoudend of niet. Volgende coderingen geven zekerheid:
blauw_opsommingsteken NT New Technology: niet-asbesthoudend
blauw_opsommingsteken AF Asbestos Free: niet-asbesthoudend
blauw_opsommingsteken AP Amiante Pas: niet-asbesthoudend
blauw_opsommingsteken AFM Asbestos Free Material: niet-asbesthoudend
blauw_opsommingsteken AV Asbest Vrij: niet-asbesthoudend
blauw_opsommingsteken NA Non Asbestos: niet-asbesthoudend
blauw_opsommingsteken CAF Compressed Asbestos Fibres: wel asbesthoudend
blauw_opsommingsteken AT Asbestos Technology: wel asbesthoudend

In niet-asbesthoudende golfplaten zijn soms de verstevigingen te zien op plaatsen waar de plaat gebroken is. Dit bestaat uit polyester of een andere kunststof om de plaat te verstevigen.


Hoe kan ik asbest in een vensterbank herkennen?

Vensterbanken met asbest zijn meestal van het materiaal Masal gemaakt. Dit is vrij zwaar en heeft een glad oppervlak. Ze lijken heel sterk op vensterbanken in natuursteen. Het grote verschil zijn de fossielen die zichtbaar zijn in natuursteen. Het oppervlak van Masal is vrij egaal van kleur met weinig of geen schakeringen. De plaat voelt ook warmer aan dan natuursteen. Als er ergens een beschadiging is of de vensterbank is gebroken dan kan het voorkomen dat je vezelbundels in het breukvlak kan waarnemen. Dit type asbest werd ook veel gebruikt als deurdorpels binnenhuis.


Hoe weet je of er asbest in leien zit?

Als dakbedekking op woningen werden dikwijls leien gebruikt. Omdat natuursteenleien vrij duur waren om te plaatsen is er vaak gekozen voor asbestcementleien. Asbestcementleien waren niet alleen goedkoper in aanschaf maar ook makkelijker om te plaatsen.

Een asbestlei kan je herkennen aan de rechte vormen en het gladde oppervlak. Alle leien zijn even groot en even dik. Ze hebben ook rechte kanten. Natuurleien hebben geen glad oppervlak en aan de kanten zie je duidelijk dat ze vrij dik zijn en onregelmatig.

Als de leien geplaatst zijn vóór 1990 is het zo goed als zeker dat het om asbest gaat. Bij latere plaatsingen kan het gaan over zowel asbesthoudende als asbestvrije leien. Er zijn pas asbestvrije leien geproduceerd laat jaren ’80. Latere plaatsingen vragen bijna altijd een laboanalyse van een monster om zekerheid te hebben tenzij de leien na 2001 zijn aangebracht.


Op welke plaatsen verwacht je geen asbest maar is het er toch?

- Anti-dreun matje oudere keukens

- Asbestplaten onder een trap als een brandschot

- Asbestplaten als legplanken

- Asbest in vinyl of vloerzeil

- Asbest in mastiek, stopverf of oude kit

- Asbest in een convectorput van de verwarming

- Asbest in bakeliet

- Asbest in roofing

Meer uitleg en foto's kan je vinden op onze aparte pagina over plaatsen waar je niet verwacht asbest aan te treffen.

Laatste update: 07 april 2024 - 16h46